Chính sách điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai

9 tháng trước
Đồng Nai là thị trường được nhiều nhà đầu tư quan tâm và lãnh đạo thành phố có nhiều chính sách quy hoạch đối với những diện tích đất ở nay. Đến năm 2020 chính phủ đã yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.
Điều chỉnh quy hoạch đất tỉnh Đồng Nai

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai

Chính phủ vừa ban hành Nghị Quyết số 74/NĐ – CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Đồng Nai.
Với diện tích 589.775 ha diện tích đất tự nhiên, đến năm 2020 tỉnh Đồng Nai đã có khoảng 435.990 ha đất nông nghiệp, chiếm vào khoảng 73,92% diện tích đất toàn tỉnh.
Trong đó, nhiều nhất là đất trồng cây lâu năm, chiếm tới 44,67% diện tích đất nông nghiệp, tương đương 194.746 ha. Ngoài ra còn có 112,460 ha đất rừng đặc dụng; 25.291 ha đất rừng sản xuất; 24.948 ha đất trồng lúa.
Diện tích đất phi nông nghiệp là 153,785 ha chiếm 26,08% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh. Từ năm 2016 – 2020, 34.420 ha đất nông nghiệp đã được chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp.
Xem thêm:
 
Chính phủ đã yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện điều chỉnh quy hoạch đất sử dụng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến kì 2016 – 2020, trong đó, rà soát điều chỉnh quy định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, việc xác định rang giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc chủng cần được bảo vệ nghiêm ngặt, điều tiết phân bổ nguồn lực nhà nước bản đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí xnar xuất, tăng thu nhập, để người dân trồng lúa yên tâm sản xuất, tăng đầu tư cơ sở hạ tầng, xã hội, hạ tầng về kĩ thuật để đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ giữa các khu vực.

UBND Tỉnh Đồng Nai cần có sự quản lí, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch nhất là đối với những khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho sự phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu ngân sách. Tiếp tục đẩy mạnh việc đấu giá đất, đấu thầu các dự án có thể sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất một cách tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục các tình trạng bỏ hoang đất giao và cho thuê.
Theo PV VOV