Đã có quy định mới về thu tiền sử dụng đất

2 tháng trước
Hiện nay để xác định tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 10/2018/TT-BTC để sửa đổi, bổ sung Vào Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn về Nghị định 45/2014/NĐ-Cp của chính phủ về thu tiền sử dụng đất của người dân khi có sổ đỏ chính chủ.
 
Quy định mới về thu tiền sử dụng đất

Quy định mới về thu tiền sử dụng đất


Ban hành quy định mới về thu tiền sử dụng đất

Theo thông tư 10 bổ sung quy định về xác định tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất cho các nhân, hộ gia đình đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng với thẩm quyền trước ngày 01/0702004.
Theo đó, đối với các trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật do lỗi của các cơ quan nhà nước thì tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhân được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp giấy chứng nhận trước đây.

Nếu giấy chứng nhận đã cấp không đúng theo quy định của pháp luật do lỗi của người sử dụng đất thì tiền sử dụng đất khi được cấp lại Giấy chứng nhận được xác định theo đúng chính sách và giá đất tại thời điểm được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đối với việc thực hiện thu, nộp và hoàn trả nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất: nếu người sử dụng đất chưa nộp tiền sử dụng đất khi được cấp Giấy chứng nhận trước đây hay số tiền đã nộp nhỏ hơn số tiền sử dụng đất đã được xác định lại thì người sử dụng đất được nhà nước hoàn trả đã nộp tiền nhưng còn thiếu.

Nếu số tiền sử dụng đất mà đã được người sử dụng đất đã nộp trước đấy lớn hơn số tiền sử dụng đất phải nộp khi xác định lại thì người sử dụng đất được Nhà nước đã hoàn trả số tiền đã nộp thừa theo quy định.

Với việc thu, nộp và hoàn trả nghĩa vị tài chính của người sử dụng đất được thực hiện theo đúng pháp luật về việc thực hiện thu tiền sử dụng đất, ngân sách nhà nước, thuế và pháp luật khác có liên quan.

Bên cạnh đó, Thông tư 10 cũng đã bổ sung theo quy định về thu tiền sử dụng đất khi được thay đổi quy hoạch xây dựng cụ thế chi tiết. Cụ thể thì nếu được cấp giấy chứng nhận đối với diện tích để tăng thêm theo nội dung được quy định tại khoản 20 điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP mà cá nhận, hay hộ gia đình đã có giấy chứng nhận thì được nộp tiền sử dụng đất đối với những diện tích đất tăng thêm theo chính sách và giá đất ở thời điểm đã được cấp giấy chứng nhận.
Xem thêm:
Khi được cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích tăng thêm theo quy định tại khoản 20 điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP mà những cá nhân, hộ gia đình có giấy tờ về quyến sử dụng đất được quy định tại Điều 100 Luật đất đai, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì sẽ thực hiện nộp tiền sử dụng đất tăng thêm theo những chính sách và giá đất tại thời điểm khi có những quyết định được công nhận theo quyền sử dụng đất được tăng thêm của các cơ quan nhà nước đã có thẩm quyền.
Theo Trí thức trẻ