Đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư

7 tháng trước
Gần cuối năm, Sở tài nguyên và môi trường đã đề ra 11 nhiệm vụ, nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó, đẩy nhanh việc cấp nhận giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất đồn tiền để cho người mua nhà ở những dự án phát triển nhà ở và dự án nhà tái định cư.
đấy nhanh chấp giấy sử dụng đất cho dự án tái định cư

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các nhà ở tái định cư

Trong 9 đầu năm 2017, Sở TN & MT đã triển khai 25 đoàn thanh tra, kiếm tra trong lĩnh vực đất đai, ra quyết định xử lí vi phạm đối với 12 trường hợp, thành lập 4 tổ công tác liên ngành để làm việc với các quận, huyện, thị xã để gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hướng dẫn thực hiện việc đăng kí đất đai lần đâu cho những hộ gia đình và cá nhân, hướng dẫn giải quyết một số khó khắn, vướng mắc khi lập những hồ sơ đăng kí để cấp giấy chứng nhận cho các thửa đất còn tồn đọng.
Sở Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, các nông lâm trường lập ra đề án quy hoạch, xây dựng phương án sử dụng đất, mặt khác tiếp tục rà soát đơn giản hóa về thành phần hồ sơ, cắt giảm thực hiện những thủ tuc hành chính, nâng cáo chất lượng phục vụ đáp ứng sự hài lòng của người dân.

Thời điểm chỉ còn 3 tháng cuối năm, Sở cũng đã đề ra 11 nhiệm vụ, nhóm giải pháp trọng tâm. Cụ thể: Tập trung thực hiện các chương trình công tác của TP, kế hoạch thực hiện của sở về triển khai nhiệm vụ được chủ tịch UBND TP giao cho trong năm 2017. Quyết liệt thực hiện công tác cải cách hành chính, đề cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức cấp phòng từ những chuyên viên.
Cũng trong thời gian này, Sở thực hiện nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng sau dồn điền đổi thửa cho các hộ gia đình. Tập trung cấp giấy chứng nhận lần đầu trongkhu dân cư vầ lập hồ sơ để đăng kí đất đai, cấp giấy chứng nhận cho người mua có quyền sử dụng đất ở các dự án tái định cư, nhà ở phát triển.
Xem thêm:
 
Tăng cường kiếm tra, giám sát quá trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2017, các quận, huyện, thị xã, theo đúng những quyết định của UBND TP. Tổ chức rà soát quỹ đất theo quy hoạch, giải phóng mặt bằng xây dựng hạ tầng kĩ thuật, đảm bảo khai thác hiệu quả quỹ đất, phát huy nguồn lực tài chính từ đất.
Ở các cụm tăng công nghiệp, làng nghề, khu đô thị, Sở TN & MT thự hiện kiểm soát ô nhiễm và xử lí vi phạm, đồng thời triển khai thực hiện xử lí nước thải tại một số làng nghề. Tiếp tục thực hiện các dự án môi trường, nhất là các dự án xử kí rác thải, tăng cường công tác thanh tra, kiếm tra, xử lí các vi phạm, các dự án triển khai trên địa bàn, quản lí nhà nước.
Theo Pháp luật & Xã hội Online