Hà Nội điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất năm 2017

10 tháng trước
Trong năm 2017, UBND thành phố Hà Nội đưa ra nhiều chính sách quy định về đất đai. Trong đó có đề nghị với Chính phủ xin điều chỉnh những danh mục dự án thu hồi đất trong năm nay.
Điều chỉnh dự án đất

UBND Hà Nội điều chỉnh giảm 20 dự án thu hồi đất, dự án chuyển nhượng đất lúa, đất rừng.

Lãnh đạo thành phố cho biết, thực hiện quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện của UBND và Nghị quyết của HĐND thành phố năm 2017, đã có 390 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng đặc chủng và rừng phòng hộ với diện tích 832 ha và 869 công trình xây dựng, dự án thu hồi đất có diện tích 748 ha.
Tính đến ngày 31/5 năm 2017, chuyển mục đích sử dụng đất với cho thuê đất, giao đất 227 dự án và diện tích lên tới 270 ha.
Cùng với hành động đó thì Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn các thủ tục để cắm mốc giới hạn để tính tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 151 dự án với chuyển mục đích sử dụng.
Trên cơ sở các dự án chuyển mục đích trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc chủng này ở các quận huyện và thị xã đã đề nghị: điều chỉnh giảm 20 dự án thu hồi đất trong năm 2017, 11 dự án với mục đích chuyển đổi đất trồng lúa, đất rừng tại Nghị quyết số 19/NQ- HĐND ngày 6/12/2016 của HĐND Thành phố.
Xem thêm:

Các dự án sử dụng vốn ngân sách của thành phố là 153 dự án

Theo UBND tỉnh thành phố Hà Nội, đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất trên cơ sở cân đối đã đưa ra các dự án chưa thực hiện trong năm 2017. UBND các quận huyện, thị xã đã đề xuất với HĐND thông qua các danh mục dự án chuyển đổi mục đích trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc chủng; danh mục các dự án thu hồi đất trên địa bàn thành phố năm 2017 thông qua bổ sung danh sách danh mục 77 dự án thu hồi đất.
Dự án đất chuyển đổi
Kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, trên cơ sở danh mục những dự án được HĐND thông qua. Với các dự án sử dụng ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư của thành phố. Các dự án ngoài ngân sách nhà nước sẽ do chủ đầu tư triển khai, đảm bảo kinh phí giải phóng mặt bằng năm 2017. Còn các dự án cấp huyện cấp xã thì để huyện và xã giải quyết và bố trí.