• Trang chủ
  • Thị trường
  • Hà Nội: Duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng ở huyện Thạch Thất

Hà Nội: Duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng ở huyện Thạch Thất

6 tháng trước
Mới đây, Chủ tịch TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã khí ban hành quyết định số 7903/QĐ UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng chung trên địa bàn huyện Thạch Thất theo tỷ lệ 1/10.000 và quy hoạch chung thị trấn liên quan tỷ lệ 1/5.000.
duyệt điều chỉnh quy hoạch huyện Thạch Thất

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng ở huyện Thạch Thất

Theo thông tin từ quyết định được kí, khu vực ngiên cứ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất tỷ lệ 1/10.000 và đã được quy hoạch chung thị trấn liên quan đến tỷ lệ 1/5000 thuộc địa giới hành chính ở thị trấn Liên quan, huyện Thạch Thất. Ở phía Tây Bắc giáp trụ sở thi hành án dân sự của huyện, phía Tây Nam giáp tỉnh lộ 419, phía Đông Bắc giáp đường quy hoạch, phía Đông Nam giáp quân đội, Quy mô dự án được điều chỉnh cục bộ theo quy hoạch 0,06 ha. Quy mô nghiên cứu lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch 4,1 ha.

Mục đích đưa ra quyết địn điều chỉnh được nêu rõ trong quyết định. Theo đó, diện tích chủ sở Bảo hiểm xã hội của huyện Thạch Thất có quy mô nhỏ, chưa đủ để có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng ở thười điểm hiện tại cũng như trong kế hoạch tương lai. Vì thế, cần thiết phải thực hiện mở rộng để có thể đáp ứng nhu cầu làm việc của Bảo hiểm xã hội xây dựng ở huyện Thạch Thất. Căn cứ vào đây, chủ đầu tư cũng nghiên cứu để xác lập dự án đầu tư theo quy hoạch. Đồng thời cũng là cơ sở pháp lí để các cấp chấp hành thực hiện quản lí đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung thêm đất công cộng đảm bảo không ảnh hưởng đến định hướng quy hoạch chung xây dựng ở huyện Thạch Thất theo tỷ lệ xây dựng 1/10.000 và quy hoạch chung của thị trấn Liên Quan tỷ lệ 1/5000 đã được UBND Thành phố phê duyệt trước đó, định mức Trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp và quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành, thực hiện giải pháp hạ tầng kĩ thuật đồng bộ, đảm bảo với việc tiêu thoát nước trong khu vực.
Xem thêm:
Còn các nội dung không thuộc nội dung điều chỉnh cục bộ theo Quyết định số 7903/QĐ-UBND đã được giữ nguyên theo quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất và thực hiện quy hoạch chung thị trấn Liên Quan và các quy hoạch có liên quan đã được phê duyệt trước đó.
Theo báo xây dựng Online