Quy định về thu hồi nhà đất công sử dụng sai mục đích

4 tháng trước
Mới đây, đã có quy định mới về việc thu hồi đất công sử dụng sai mục đích. Theo nhị định 167/2017/NĐ-CP về việc xắp xếp lại, xử lí tài sản công ( bao gồm, đất, nahf, công trình khác gắn liền với đất cơ quan, tổ chức đơn vị và doanh nghiệp đang sử dụng) sau khi sắp xếp lại, nhà, đất công thì có thể được sử dụng, thu hồi, chuyển nhượng hay điều chuyển cho ai khác,...
Quy định mới về thu hồi sử dụng đất

Có thể bán nhà đất dôi dư

Khi được sắp xếp lại, các hình thức xử lí nhà đất bao gồm: Thu hồi, giữ lại để tiếp tục sử dụng; Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất; Chuyển giao cho địa phương để quản lí, xử lí; Chuyển mục đích sử dụng đất; sử dụng nhà, đất để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng – chuyển giao; tạm giữ lại để tiếp tục sử dụng và theo các hình thức khác.

Trong đó, hai trường hợp để bán tài sản trên đất, thực hiện chuyển nhượng sử dụng đất của doanh nghiệp là: Sau khi sắp xếp, nhà, đất dôi dư không còn có những nhu cầu sử dụng; tạo nguồn vốn để xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở sản xuất, kinh doanh và văn phòng làm việc của doanh nghiệp.

Tương tự thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán tài sản trên đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện trong 2 trường hợp sau: Thứ nhất là sau khi sắp xếp, nhà, đất dôi dư ra đã không còn nhu cầu sử dụng. Thứ hai là tạo nguồn vốn để xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở hoạt động sự nghiệp, trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lí của bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

Thực hiện thu hồi nhà, đất công sử dụng sai mục đích

Theo nghị định đã quy định, nhà đất sử dụng không đúng theo quy định sẽ được xử lí như sau: “ Với nhà đất đã được bố trí làm nhà ở không có đủ điều kiện để chuyển giao về địa phương quản lí theo quy định ở điểm a khoản 1 Điều 13 của Nghị định này thì Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị hay doanh nghiệp phải thực hiện di sời nhiều cá nhân ra khỏi khuôn viên cơ sở của nhà để sử dụng đúng theo nhiều mục đích. Việc hỗ trợ đối với các hộ gia đình, các cá nhân phải di dời thực hiện theo quy định của pháp luật về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm đề nghị tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và giải phóng mặt bằng để có nhà đất lập những phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất.
Xem thêm:
 
Nếu khi sử dụng toàn bộ hay một phần cơ sở nhà đất để cho thuê hay cho mượn, hợp tác, kinh doanh, liên doanh, liên kết với nhiều hình thức sử dụng khác không đúng theo quy định cơ sở độc lập thì thu hồi theo quy định.
Với trường hợp không thể tách phần diện tích để sử dụng không đúng theo quy định thành cơ sở độc lập thì Bộ trưởng, thủ tướng các cơ quan Trung ương, Chủ tịch của UBND cấp tỉnh được chỉ đạo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã chấm dứt việc sử dụng nhà, đất không đúng theo quy định. Và sau khi chấm dứt việc sử dụng sai mục đích các cơ quan, tổ chức hay đơn vị, doanh nghiệp đề xuất nhiều phương án sắp xếp lại, xử lí theo quy định của luật.

Trong nghị định cũng đã quy định: “ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ phải có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nộp toàn bộ số tiền thu được từ việc cho thuê, hợp tác và kinh doanh, liên doanh theo đúng ngân sách của trung ương vào ngân sách địa phương, đúng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
Theo Vneconomy