Tin BĐS: Quý II/2019 Chính phủ sẽ ban hành khung giá đất mới

8 tháng trước
Mới đây, Chính phủ đã ban hành chướng trình hàng động thực hiện theo nghị quyết số 11/2017 của Trung ương Đảng. Ở đây sẽ có hàng loạt các định hướng quan trọng để phát triển nền kinh tế nước ta và được giao thực hiện bởi các bộ ngành. Trong đó nổi bật là ban hành khung giá đất mới quý II/2019.
chính phủ ban hành khung giá mới

Chính phủ thực hiện các định hướng, nhiệm vụ theo nghị quyết 11/2017

Chính phủ ban hành nghị quyết 11/2017 để thực hiện thể chế kinh tế thị trường định hướng theo xã hội chủ nghĩa. Theo đó, chính phủ đã định ra 8 nhiệm vụ mới cần thực hiện và đưa ra giải pháp chủ yếu để thực hiện theo nghị quyết. Trong đớ có những nhiệm vụ quan trọng như: Chính phủ giao cho các cơ quan, bộ ngành các bộ, các cơ quan thuộc chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương tiếp tục triển khai toàn diện, quyết liệt hơn để hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, cải thiện môi trường hoạt động kinh doanh trong nước.

Đối với những nhiệm vụ rõ ràng, cấp thiết, phù hợp với những nội dung của Nghị quyết số 11 NQ/TW, không xây dựng thêm các đề án, cần tổ chức triển khai ngay, bảo đảm thực hiện có hiệu quả và nhanh chóng nhất.
Thực hiện tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình kinh doanh, chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu Tư đứng ra chủ trì, phối hợp cùng với các bộ, ngành liên quan nhanh chóng nghiên cứu để ban hành và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm mục đích hướng dẫn thi hành Luật hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm tiếp theo. Xây dựng chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp; xây dựng đề án hoàn thiện thể chế quản lí đầu tư công,...
Bộ tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ ngành có liên quan để hoàn thiện thể chế, cơ chế thúc đẩy thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, tập trung thực hiện rà soát, kiến nghị sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nợ công, quản lí tài sản công và đảm bảo quản lí chặt chẽ, công khai và minh bạch theo nghị định 11.

Đặc biệt đáng chú ý, chính phủ đã giao cho Bộ Tài Nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, điều chỉnh xây dựng ban hành khung giá đất mới trình lên chính phủ được thực hiện trong quý II/2019. Xây dựng đề án hoàn thiện thể chế quản lí đất công theo định hướng công khai, minh bạch.
Bộ nội vụ thực hiện phối hợp với các bộ, ban ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện và đổi mới đề án mới với cơ chế quan lý, tổ chức sắp xếp lại theo hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về thể chế hoàn thiện phát triển đồng bộ các yếu tố bên trong thị trường và vân hành thông suốt các loại hình thị trường. Bộ tài chính phối hợp với các ban ngành có liên quan nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thị trường, hoàn thiện hệ thống pháp luật, thẩm định về giá. Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về thuế tài sản, nhất là đối với bất động sản, chính sách tài chính về đất đai theo hướng ổn định, công khai, công bằng,...
Xem thêm:
 
Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ, ban ngành có liên quan hoàn thiện thế chế về quy hoạch, hoàn thiện dự án Luật quy hoạch và trình Quốc hội thông qua năm 2017. Nghiên cứu thực hiện xây dựng dự án thể chế liên kết vùng, dự kiến của chính phủ năm 2019 -2020.
Nguồn Cafef