Tỉnh Nam Định: Chuyển hơn 8.000 ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp

5 tháng trước
Với việc Nghị quyết 135/NQ-CP được thông qua, Chính phủ đã vừa quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất ở Tỉnh Nam Định kế hoạch đến năm 2020 và sử dụng đất kì cuối giai đoạn 2016-2020.
Nam Địn chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp ở Nam Định

Theo quy hoạch được Chính phủ thông qua, đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp của Tỉnh Nam Định là 107.655 ha chiếm đến 64,03%  tổng diện tích của tỉnh. Trong ods có 56,437,93ha chiếm 38,92% là diện tích đất trồng lúa, 20.940 ha là đất dùng nuôi trồng thủy hải sản, 8,294,38ja là đất trồng cây lâu năm, 550 ha là đất để làm muối,...
Tính trên tổng thể đất trong tỉnh có 35,56% diện tích đát là đất phi nông nghiệp với 59.798,93ha. Ở giai đoạn 2016-2020, có 8.226,29 ha đất nông nghiệp trong tỉnh sẽ được chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp.

Theo nghị quyết 135/NQ-CP, UBND tỉnh Nam Định thực hiện nhiệm vụ điều chinehr quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 theo kế hoạch đề ra và sử dụng trong kì cuối giai đoạn từ 2016-2020, rà soát việc điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương có thể sử dụng đất, đảm bảo thống nhất với điều chỉnh quy hoạch trong sử dụng đất đến năm 2020 và có kế hoạch sử dụng đất trong kì cuối năm 2016-2020. Với việc điều chỉnh phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn của Tỉnh.

Cũng theo Nghị Quyết này, UBND tỉnh sẽ phải có trách nhiệm điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo lợi ích giữa nhiều khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ ở các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đât rừng, xác định ranh giới và công khai diện tích trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; Tăng cường đầu tư hạ tầng kĩ thuật, đảm bảo các khu vực được thống nhất, đồng bộ, có chính sách, biện pháp phù hợp để thực hiện tăng thu nhập, giảm chi phí trong sản xuất để trồng lúa yên tâm sản suất nông nghiệp.

UBND tỉnh Nam Định cần tiến hành thực hiện quản lí, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, đặc biệt là với khu vực sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng đất để tăng nguồn thu cho ngân sách, phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị, đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Cần khuyến khích sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm, tránh những tình trạng bỏ hoang đất đã được bàn giao và cho thuê. Quản lí và thực hiện giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch làm cụm khu công nghiệp, phát triển đô thị, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp để sử dụng hiệu quả nhất, tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ môi trường và khắc phục tình trạng mất cân đối giữ đất ở với hạ tầng kĩ thuật xã hội.
Xem thêm:
 
Lãnh đạo tỉnh cần tăng cường, kiếm tra việc quản lí, sử dụng đất đai, xử lí nghiêm những trường hợp vi phạm, kiên quyết không chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất hay cho thuê với các trường hợp không có quy hoạch, kế hoạch hay xử lí các trường hợp đã nhận đất nhưng lại không được sử dụng hay sử dụng sai mục đích.
Theo Chinhphu.vn