Tư vấn luật

Gửi câu hỏi
8 tháng 4 tuần trước

Trả lời

Trả lời:

Trường hợp của anh là nằm trong trường hợp thực hiện công việc không có ủy quyền. Điều 547 Bộ luật Dân Sự 2015 (BLDS) quy định, thực hiện công việc không có ủy quyền là việc một người không có nghĩa vụ thực hiện công việc nhưng đã tự nguyện thực hiện việc đó vì lợi ích của người có công việc được thực hiện khi người này không biết hoặc biết nhưng không phản đối. Theo khoản 4, điều 578 BLDS, khi thực hiện công việc không có ủy quyền chết thì chấm dứt việc thực hiện công việc không có ủy quyền.
Vì vậy theo quy định của pháp luật thì anh hoàn toàn có sơ sở để lấy lại căn nhà của mình. Với tư cách lả chủ sở hữu hợp pháp của căn nhà đó, anh có thể lấy lại được quyền và được quyền định đoạt căn nhà đ
Gửi câu hỏi

Nhiều người quan tâm