Tư vấn luật

Gửi câu hỏi
6 tháng 3 tuần trước

Trả lời

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi nội dung tư vấn. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn

Theo pháp luật về đất đai, bạn có thể tiến hành thủ tục hợp thửa đất vào cùng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó đã ghi rõ phần diện tích nào là đất nông nghiệp. Do vậy khi hoàn tất thủ tục hợp thửa đất thì bạn vẫn có thể nhượng quyền sử dụng mảnh đất này cho những cá nhân khác. Thêm vào đó, do mảnh đất thứ hai là đất nông nghiệp, không phải đất nền ở nên dù có hợp thửa hay để riêng thì bạn cũng sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân theo các trường hợp quy định ở Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về việc thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân cao, bổ sung một số điều hòa của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP.
Gửi câu hỏi

Nhiều người quan tâm