Tư vấn luật

Gửi câu hỏi
10 tháng 1 tuần trước

Trả lời

Trả lời:

Theo điều 627 Bộ luật dân sự năm 2015 nêu quy định về hình thức của di chúc: Di chúc phải được lập thành văn bản. Trường hợp không thể lập di chúc bằng văn bản có thể di chúc miệng. Di chức phải đảm bảo tính hợp pháp về nội dung và trình tự.
Tại khoản 1 điều 630 Bộ luật dân sự quy định:
1.Di chúc hợp pháp có đầy đủ các điều kiện sau:
 + Người lập di chúc phải minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe dọa hay cưỡng ép.
 + Nội dung của di chúc không vi phạm các điều cấm của luật, không trái với đạo đức xã hội, hình thức di chúc không trái với quy định của Luật.
Đồng thời, khoản 4 điều 630 cũng nêu quy định: Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp nếu có đầy đủ các điều kiện được quyd dịnh tại khoản 1 điều này.
Như vậy, trong trường hợp trên, di chúc do người bác tự viết, không có người làm chứng nhưng thảo mãn các điều kiện ở khoản 1 điều 630 nê di chúc đó vẫn hợp pháp.
 
Gửi câu hỏi

Nhiều người quan tâm