Tư vấn luật

Gửi câu hỏi
4 tháng 2 tuần trước

Trả lời

 

Trả lời:

Về điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1994
Vì mảnh đất của bạn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 1995 nên phải đối chiếu với quy định của Luật đất đai năm 1993.
Theo khoản 1 điều 2, luật đất đai năm 1993: “ Người sử dụng đất ổn định đã được UBND xã, phường hay thị trấn xác nhận thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét và cấp giấy chứng nhận sử dụng đất”.
Như vậy ở tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1995 thì điều kiện để người sử dụng đất được cấp giấy xác nhận sử dụng đất là việc sử dụng thửa đất đó phải luôn ổn định, không có tranh chấp, được UBND xã, phường, thị trấn tại nơi có thửa đất xác nhận và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc có nhà trên đất hay không, không phải là điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Về việc đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Theo điều 97 Luật đất đi năm 2013: “ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản, nhà ở gắn kiền với đất đai một loại mẫu thống nhất trong cả nước. Bộ trưởng bộ tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai về luật nhà ở được xây dựng trước tháng 12 năm 2009 và không phải sửa lại sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp có nhu cầu đổi thì có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này.”
 
 
Gửi câu hỏi

Nhiều người quan tâm