Tư vấn luật

Gửi câu hỏi
6 tháng 4 tuần trước

Trả lời

Trả lời:

Việc bồi thường đất phải căn cứ vào nguyên tắc và điều kiện quy định tại Luật đất đai năm 2013. Theo nội dung quy định:
Điều 74 quy định về việc bồi thường phải đảm bảo những nguyên tắc:
+ Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 của Luật này đã được bồi thường.
+ Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi so Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm tiến hành thu hồi đất.
+ Việc bồi thường khi thu hồi đất phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng và công khai, đúng theo quy định của pháp luật.
Điều kiện đền bù đất
Điều 75 quy định điều kiện được bồi thường đất khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh và phát triển nền kinh tế - xã hội có lợi ích cho quốc gia, công cộng như:
+ Hộ gia đình hay cá nhân đang sử dụng đất không phải thuê đất trả tiền theo năm, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản được gắn kết với đất hay có đầy đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp nằm trong khoản 2 điều 77 của Luật này: đối với người Việt Nam định cư nước ngoài thuộc những đối tượng sở hữu nhà gắn với quyến sử dụng đất ở Việt Nam có giấy chứng nhận hay có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và có tài sản khác gắn với đất theo quy định của Luật mà chưa được cấp.
 
Gửi câu hỏi

Nhiều người quan tâm