Tư vấn luật

Gửi câu hỏi
6 tháng 3 tuần trước

Trả lời

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thửa đất có diện tích tối thiểu vẫn có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nếu như nhà ở đáp ứng đầy đủ các điều kiện:
+ Thửa đất được hình thành trước ngày văn bản có quy định UBND các tỉnh, địa phương về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực áp dụng thi hành; có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sử dụng đất và các tài sản khác gắn kiền với đất theo điều 100 luật đất đai 2013:
Ngoài ra thì các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đất và nhiều tài sản khác gắn liền và không nộp tiền dử dụng đất.
a, Những giấy tờ liên quan đến quyền được sở hữu đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của đất nước, chính phủ Việt Nam.
b, Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hay có tên trong Sổ đăng kí của ruộng đất, sổ địa chính thức vào ngày 15.10/1993.
c, Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng hay cho quyền sử dụng đất hay tài sản gắn kiền với đất, giấy tờ giao tình nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất.
d, Giấy tờ chuyến nhượng quyền sử dụng đấtm mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993
đ, Giấy tờ thanh lí, hoa giá nhà ở gắn kiền với đất ở, giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật.
e, Giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.
g, Các loại đất giấy tờ khác sẽ được xác nhập trước ngày 15.10/1003
Gửi câu hỏi

Nhiều người quan tâm