Tư vấn luật

Gửi câu hỏi
7 tháng 1 tuần trước

Trả lời

Trả lời tư vấn

Theo thông tin mà bạn đã cung cấp và gửi đến, chung tôi không rõ về lí do mà bạn không được cấp hồ sơ. Vì vậy chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chung về quy định nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu ở và taidf sản khác sở hữu gắn liền với đất.
Theo Nghị định 01/2017/NĐ – CP đã bổ sung, sử đổi một số điều khoản của Nghị định số 43/2014/NĐ – CP ban hành ngày 15/5/2014 có quy định chi tiết có quy định chi tiết về gái đất và nghi định số 47/2014/NĐ – CP đã ban hàng ngày 15/5/2014 có quy định về việc hỗ trợ, bồ thường, tái định cư khi bị Nhà nước thu hồi đất.
Theo quy định tại điều 54 bổ sung, sửa đổi theo khoản 1 điều 82 như sau:
Những trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc vào những trường hợp quy định tại khoản 2 điều này thì người sử dụng đang sử dụng đất thực hiện làm thủ tục đăng lí đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đầu theo quy định của nghi định này nằm trong luật đất đai mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Đồng thời, cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp văn bản, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất theo luật đã định. Cụ thể được quy định với những trường hợp sau:
+ Sử dụng đất do được nhận tặng, nhận quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1/1/2008.
+ Sử dụng đất nhận tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 1/1/2008 đến trước ngày 1/7/2014 mà có giấy nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại điều 18 của Nghị định này và điều 100 trong luật đất đai.
+ Sử dụng đất do nhận thừu kế quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2014.
 
Gửi câu hỏi

Nhiều người quan tâm