Tư vấn luật

Gửi câu hỏi
6 tháng 4 tuần trước

Trả lời

Trả lời:

Theo quy định tạo khoản 7 Điều 26 luật nhà ở năm 2014, trong thời hạn 50 ngày kể từ thời điểm bên thuế mau đã thanh toán tiền đầy đủ theo thảo thuận hoặc từ ngày bàn giao nhà cho người mua, chủ đầu tư dự án sẽ chịu trách nhiệm làm thử tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho người mua, ngoại trừ trường hợp người mua tự làm thủ tục cấp giấy.
Do đó, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho người mua trong thời hạn vừa nêu.
Gửi câu hỏi

Nhiều người quan tâm