Tư vấn luật

Gửi câu hỏi
6 tháng 2 tuần trước

Trả lời

Trả lời tư vấn:

Theo quy định của pháp luật đất đai năm 2013 đối với trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất như sau:
Điều 57: Chuyển mục đích sử dụng đất
Thứ nhất: Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết bao gồm:
+ Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.
+ Chuyển đất trồng hàng năm sang đất nuôi chồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nôi chồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm.
+ Chuyển đất dùng đặc dụng, đất phòng hộ, đất rừng sản xuất snag sử dụng mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp.
+ Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.
Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
+ Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
+ Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.
Như vậy, trong trường hợp này bạn thuộc trường hợp quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013 tức chuyển khoảng 100 m2 đất nông nghiệp thành đất thổ cư ( đất phi nông nghiệp). Vậy nên, khi muốn chuyển đổi bạn cần hoàn tất thủ tục sau:
Thứ hai, về thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư: Theo quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014/ NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật của luật đất đai như sau:
Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.
2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
Theo đó, thủ tục xin chuyển đổi được thực hiện như sau:
+Đơn xin phép chuyển chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất thổ cư (100m2 đất);
+Giấy chứng nhận quyền sử dụng số diện tích đó sau đó nộp cho phòng tài nguyên môi trường để được giải quyết;
+Trong thời hạn 15 ngày làm việc, xét thấy hồ sơ hợp lệ thì ra quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trường hợp không hợp lệ thì thông báo cho họ để tiến hành việc bổ sung, sửa chữa thiếu xót;
+Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật ( phí, lệ phí…)
 
Gửi câu hỏi

Nhiều người quan tâm