Tư vấn luật

Gửi câu hỏi
7 tháng 1 tuần trước

Trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Trình tự thực hiện đăng kí quyền sử dụng đất

Người nhận thừa kế quyền sử dụng đất nộp các loại hồ sơ liên quan tại văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất tại Phòng tài nguyên và Môi trường hoặc UBND xã, thị trấn đối với gia đình, cá nhân sử dụng đất tại xã và thị trấn ( Trong vòng ba ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ thì UBND sẽ có trách nhiệm chuyển giao lên văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường)

Tiếp theo văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất sẽ thẩm tra hồ sơ, làm ra trích sao hồ sơ đại chính, gửi số liệu đại chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ về tài chính ( Nếu có); Chỉnh lý lại hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp phải cấp giấy chứng nhận mới. Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất sẽ thông báo cho bên nhận thừa kế về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo những quy định của pháp luật.

Sau khi bên nhận quyền sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ về tài chính thì văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất hay UBND xã, thị trấn mà cá nhân sử dụng đất sẽ có trách nhiệm trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:
- Di chúc, biên bản phân chia thừa kế cho các thành viên; bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất do tòa án nhân dân đã có hiệu lực.
- Đơn đề nghị của người nhận thừa kế đối với trường hợp chỉ có một người duy nhất được hưởng.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một số các giấy về quyền sử dụng đất bao gồm:
 + Những giấy tờ về quyền sử dụng đất đai trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện những chính sách về đất đai của nhà nước Việt Nam.
 + Giấy xác nhận quyền sử dụng đất tạm thời được các cơ quan có thẩm quyền cấp.
 + Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất.
 + Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mau bán nhà cửa theo quy định trước ngày 15/10/1993.
 + Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà đất gắn liền theo quy định của pháp luật.
 + Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho những người sử dụng đất.
 + Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có các loại giấy tờ nêu trên.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày được sử dụng đất.

Căn cứ theo các thủ thục hành chính

 + Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 có hiệu lực từ ngày 01/7/2014
 + Nghị định số 43/2014/NĐ –CP ngày 15/05/2014
 + Nhiều văn bản pháp lý có liên quan khác.
Gửi câu hỏi

Nhiều người quan tâm